Întrebări și Răspunsuri RO e-Transport

 

 

 

 

Întrebare

Răspuns

1

Cum poate raporta în E-transport “furnizorul” în cazul unei livrări intracomunitare cu condiție de transport ExWorks? De exemplu: A vinde produsele lui B și B se ocupă de transportul acestora din România în celălalt stat membru. Cine declară în E-transport? A(furnizorul) sau B(cumpărătorul care are relația de transport)? Și dacă A declară, de unde are el informațiile despre transport?

 În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat (BRFR), art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative[1] (OUG nr. 41/2022), stabilește obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport în sarcina furnizorului din România. În cazul din exemplu furnizorul va declara transportul BRFR în RO e-Transport. Pentru aceasta furnizorul se va îngriji să intre în posesia datelor referitoare la numărul de înmatriculare a mijlocului de transport de la partenerul său comercial. Uzual, eliberarea bunurilor din gestiunea proprie este făcută de furnizor (sau de reprezentanții acestuia), ocazie în care acesta are posibilitatea de a intra în posesia datelor referitoare la numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și după caz are chiar obligația de a completa respectivele date în documentele de transport.

2

Cum poate raporta în E-transport “beneficiarul” în cazul unei achiziții intracomunitare cu condiție de transport DDP? De exemplu: A vinde produsele lui B și A se ocupă de transportul acestora din alt stat membru în România. Cine declară în E-transport? A (furnizorul care are relația de transport) sau B (cumpărătorul)? Și dacă B declară, de unde are el informațiile despre transport?

În cazul achizițiilor intracomunitare de BRFR, art. 8 alin. (1) lit. b) din OUG 41/2022, stabilește obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport în sarcina beneficiarului din România. În cazul exemplului beneficiarul va declara transportul BRFR în RO e-Transport. Pentru aceasta beneficiarul se va îngriji să intre în posesia datelor referitoare la numărul de înmatriculare a mijlocului de transport de la partenerul său comercial. În acest sens beneficiarul are la dispoziție perioada de la încărcarea mijlocului de transport în statul membru al partenerului comercial până la prezentarea mijlocului de transport în punctul de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România.

3

În situația în care o societate contractează transportatorul A care subcontractează serviciile la transportatorul B, ce se va declara în câmpurile Cod Transportator/Denumire Transportator? Datele Transportatorului A, cu care a contractat cel ce trebuie să declare transportul sau datele transportatorului B care efectueaza efectiv transportul?

Art. 8 alin (3) din OUG nr. 41/2022 prevede că prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informaţii către părţile implicate în transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat. Astfel, sistemul va notifica prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, o serie de date referitoare la transport: declarant, transportator, beneficiar, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și codul UIT. În situația în care transportatorul menționat în sistemul RO e-Transport este din România, atunci acesta va fi notificat de sistem cu informații referitoare la transportul BRFR.

4

O companie care comercializează cadouri (de tipul: cadouri Crăciun în care sunt incluse și produse cu risc (băuturi alcoolice) și produse fără risc (ciocolată, etc) se consideră că trebuie să raporteze transportul acestora în RO e-Transport? Dacă da, ce greutate netă și brută se va declara în platformă? Doar cea de la produsele cu risc din cadou sau și de la cele fără risc?

Conform art. 12 din OUG 41/2022 ”În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) au obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate ...”. Astfel, în sistemul RO e-Transport se va declara greutatea bunurilor pe fiecare categorie NC a bunurilor transportate cu condiția ca BRFR transportate să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport[2].

5

Transportatorul înregistrat în sistem poate fi casa de expediții în cazul în care angajează transportul în numele expeditorului?

Art. 8 alin. (3) din OUG nr. 41/2022 prevede că prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informaţii către părţile implicate în transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat. Astfel, sistemul va notifica prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, o serie de date referitoare la transport: declarant, transportator, beneficiar, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și codul UIT. În situația în care transportatorul menționat în sistemul RO e-Transport este din România, atunci acesta va fi notificat de sistem cu informații referitoare la transportul BRFR.

6

Dacă o  societate de transport (case de expeditii) deține vehicule rutiere de transport cu o masă maximă autorizată peste 3.5t și emite facturi către persoane juridice pentru prestările de servicii trebuie sa se înscrie în e-transport?

Nu, cu excepția cazurilor în care transportatorul cumulează una dintre calitățile menționate la art. 8 alin. (1) din OUG nr. 41/2022. Prin sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat prevăzute în Ordinul Președintelui ANAF nr. 802/2022 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport[3].

 

7

Cine, când și cum solicită generarea UIT-ului pentru achizițiile intracomunitare, ținând cont de faptul că logisticienii externi nu avizează clientul român în momentul intrării pe teritoriul României, dar UIT-ul trebuie obținut la intrarea în țară?

Conform art. 8 alin. (1) lit. b) din OUG 41/2022, în cazul achizițiilor intracomunitare de BRFR codul UIT va fi obținut de beneficiar. Astfel, după obținerea codului UIT acesta poate fi comunicat furnizorului în vederea preluării pe documentul de transport până la intrarea vehiculului pe teritoriul României.

8

De clarificat dacă transporturile de bunuri între depozitele unei companii sau între depozitele și magazinele aceleiași societăți pe bază de aviz se raportează în E-Transport. În cazul în care există această obligație, în care din situațiile de la art. 8 OUG nr.41/2022 s-ar încadra această raportare?

În cazul expus furnizorul (compania care deține bunurile respective) va obține un cod UIT pentru fiecare transport care conține bunuri cu risc fiscal ridicat (BRFR) efectuat între depozitele și magazinele sale. Conform art. 2 pct.(9) lit. f) coroborat cu art.8 lit. c) din OUG 41/2022, obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport revine furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne.

9

UIT trebuie înscris pe aviz de însoțire/factură?

Conform prevederilor art. 8 alin. 2 din OUG nr. 41/2022, ”Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.”

 

10

Transportatorul înregistrat în sistem poate fi casa de expediții în cazul în care angajează transportul în numele expeditorului? De clarificat și situația în care transportatorul cu care furnizorul are contract (vendorul) are subcontractori cu care vor livra marfa. Sistemele interne nu conțin date legate de subcontractori ci doar datele titularului contractului. Este posibil  ca în codul unic UIT să se regăsească denumirea titularului contractului și nu a subcontractorilor acestuia?

Art. 8 alin (3) din OUG nr. 41/2022 prevede că prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informaţii către părţile implicate în transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat. Astfel, sistemul va notifica prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, o serie de date referitoare la transport: declarant, transportator, beneficiar, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și codul UIT. În situația în care transportatorul menționat în sistemul RO e-Transport este din România, atunci acesta va fi notificat de sistem cu informații referitoare la transportul BRFR.

11

Cum este abordată situația când un transport este organizat printr-o rețea de transport care presupune transbordări în depozite de cross-dock și încărcări pe mașini multiple?

Indiferent de tehnica de livrare, transporturile ce îndeplinesc condițiile din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022, prevăzut la art 15. alin (1) al OUG 41/2022, trebuie declarate în sistemul RO e-Transport. Codul UIT va fi obținut pentru fiecare autovehicul care transportă BRFR.

12

O societate care prestează servicii de transport intern și internațional de produse cu risc fiscal ridicat are obligație de declarare Ro e-Transport? Marfa nu este proprietatea firmei de transport, aceasta doar prestează serviciul de transport.

Nu, cu excepția cazurilor în care transportatorul cumulează una dintre calitățile menționate la art. 8 alin. (1) din OUG nr.41/2022.

13

O societate comercială care prestează servicii de manoperă (lohn) trebuie să se înregistreze în sistemul RO E-transport pentru transporturile cu camioane din UE/NON UE de materii prime şi auxiliare necesare confecţionării produselor? Dar în cazul livrărilor interne sau UE/NON UE cu camioanele a produselor confecţionate? Care este procedura de înregistrare în RO E-transport şi de obţinere a codului UIT în situaţiile menţionate?

Materiile prime și auxiliare care se încadrează în categoriile BRFR, transportate dintr-un stat membru în România spre prelucrare în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer (conform art. 270 alin. 12 lit. f) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare) se declară în sistemul RO e-Transport. În acest sens declarantul va selecta în aplicația informatică Tip operațiune AIC – Achiziție intracomunitară, urmând ca în câmpul Scopul operațiunii să selecteze opțiunea Nontransfer – Bunuri prelucrate în sistem lohn. Similar se va proceda și în cazul expedierii produselor rezultate care se încadrează în categoriile BFRF.

14

În cazul transporturilor care nu sunt aferente unei Livrari intracomunitare, astfel cum este ea definită de legislația de TVA, cum se va proceda? Exemplu: transportul produselor finite (ce pot fi îmbracăminte, încălțăminte) pentru operațiunile de lohn, din România (stat membru de procesare) în alt stat membru al contractorului reprezintă un NON-TRANSFER din perspectiva legislației de TVA, nu o livrare intracomunitară. Va trebui acest transport raportat în aplicația RO E-transport? Și dacă da, pe ce tip de operațiune?

Transportul unor bunuri mobile corporale din categoria BRFR din România în alt stat membru în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer (conform art. 270 alin. 12 lit. f) din Legea nr.227/2015 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare) se declară în sistemul RO e-Transport. În acest sens declarantul va selecta în aplicația informatică Tip operațiune = LIC – Livrare intracomunitară, urmând ca în câmpul Scopul operațiunii să selecteze opțiunea Nontransfer – Bunuri prelucrate în sistem lohn. Similar se va proceda și în cazul BRFR intrate în RO în vederea prelucrării acestora.

15

Dacă o societate deține basculante cu masa maximă autorizată de 7,5 tone și le închiriază la o societate comercială care face lucrări de construcții (evacuări deșeuri, pământ, cară asfalt etc.) trebuie să se înscrie în RO e-transport?

 

Sistemul RO e-Transport nu reprezintă un sistem de evidență în care anumiți contribuabili trebuie să se înscrie. Raportat la activitatea de închiriere a mijloacelor de transport rutier, societatea nu are  obligații în ceea ce privește sistemul RO e-Transport, mai puțin în cazul în care îndeplinește și calitatea de furnizor sau beneficiar, după caz, al unor BRFR. În OUG nr.41/08.04.2022, art.8, alin.(1), lit. a)-d) se specifică exact utilizatorii care au obligația declarării în RO e-Transport. În niciuna din situații nu se regăsește firma de transport.

16

Sistemul RO e-Transport vizează și relațiile B2C, B2G?

Actele normative care reglementează sistemul RO e-Transport nu prevăd anumite tipuri de relații comerciale. Astfel, în sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate transporturile cu BRFR care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022. Excepțiile sunt prevăzute la art. 16 din OUG 41/2022.

17

Începând cu ce dată operatorii în relaţia B2B şi B2G au obligaţia emiterii în sistemul Ro e-transport?

 

Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din OUG nr. 41/2022 utilizatorii sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT, începând cu data de 1 iulie 2022. Precizăm că actele normative care reglementează sistemul RO e-Transport nu prevăd anumite tipuri de relații comerciale (B2B sau B2G).

18

O societate comercializează echipamente de lucru pentru protecţia muncii (produse cu risc fiscal ridicat – îmbrăcăminte, încălţăminte). O parte din produsele comercializate sunt achiziţionate intracomunitar. Transportul pentru aceste produse este asigurat de furnizor. Este necesar să utilizăm noi ca beneficiar (destinatar) sistemul Ro e-transport?

Conform art. 8 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 41/2022 obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport revine beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat.

19

Pentru livrările intracomunitare transportul se efectuează printr-un curier cu care o societate are  contract, iar pentru fiecare livrare de acest gen se întocmește AWB (nu CMR). Este necesar ca societatea, în calitate de furnizor (expeditor), să utilizeze sistemul RO e-Transport?

Dacă bunurile livrate intracomunitar includ BRFR cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului, (art. 1 alin (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022), furnizorul are obligația declarării în Sistemul RO e-Transport și obținerii codului UIT (art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG 41/2022). Codul UIT va fi înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări  (art. 8 alin. (2) din OUG 41/2022).

20

Pentru livrările în interiorul ţării este necesar să înregistrăm transporturile în sistemul RO e-Transport?

Transportul de bunuri mobile corporale din categoria BRFR, desfășurat pe teritoriul României, se declară în RO e-Transport dacă respectivele bunuri se încadrează în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022. Utilizatorii ce au obligații de declarare sunt prevăzuți în OUG 41/2022, art.8, alin. 1, lit. a-d.

21

În situația în care furnizorul nu pune la dispoziția transportatorului codul UIT aferent bunurilor transportate, pentru înscrierea pe CMR până la punerea efectivă în mişcare a vehiculului și pentru a-l prezenta la solicitarea organului de control, atunci transportatorul este supus sancțiunilor prevăzute de OUG nr.41/2022 sau răspunderea revine integral furnizorului?

Conform art. 8 alin. (2) din OUG nr. 41/2022, ”Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz”. Nerespectarea obligației de punere la dispoziție a codului UIT se sancționează în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din OUG nr.41/2022.

22

Ce documente/date se introduc atunci când se solicită codul UIT?

Conform art. 4 alin. (1) din OUG nr.41/2022, sistemul RO e-Transport include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi codul UIT generat. Aplicația informatică dedicată este disponibilă în Spațiul Privat Virtual.

23

O societate realizează achiziţie intracomunitară de bunuri prin coletărie. Unele bunuri sunt cu risc fiscal ridicat. Societatea nu deţine mijloc de transport şi nici informaţii cu privire la data ridicării coletului.

Întrebare: Societatea are obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport această achiziţie intracomunitară?

Beneficiarul BRFR provenite din achiziții intracomunitare are obligaţia să declare în sistemul RO e-Transport date cu privire la tranzacția efectuată dacă sunt îndeplinite condițiile de masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului. ( art. 1 alin (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022).

 

24

În sistemul RO e-Transport este obligatorie declararea datelor referitoare la transportul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat între doua locații aparținând aceleiași societăți (de exemplu, transportul de ape minerale efectuat de la depozitul la magazinul aceleiași societăți) indiferent că este efectuat de societate cu vehiculele proprii sau efectuat de un operator de transport?

Obligația declarării în sistemul RO e-Transport se face doar pentru bunurile cu risc fiscal ridicat transportate cu categoria de vehicule rutiere prevăzute prin ordinul ANAF/AVR sau indiferent de mijlocul de transport rutier utilizat?

Situația expusă este reglementată de art. 2 pct 9 lit. f) din OUG 41/2022. Pentru transporturile interne datele vor fi declarate de furnizor conform art.8 lit. c) din OUG nr. 41/2022 indiferent de organizatorul transportului. Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul Ro e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minim cu 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.(art. 1 alin (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022)

25

Este obligatorie obținerea codului UIT pentru transportul bunurilor cu risc între două puncte de lucru ale aceluiași operator economic, situate pe teritoriul României?

Conform art. 2 pct. 9 lit. f) din OUG nr.41/2022 pentru transportul BRFR aparţinând aceluiaşi operator economic între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare este obligatorie obținerea codului UIT.

26

Cum se calculează ”contravaloarea bunurilor transportate”?

Presupunând că expresia ”contravaloarea bunurilor transportate” se referă la prevederile art. 4 alin. (1) lit a) din OUG nr.41/2022 ”a) module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi codul UIT generat;” contravaloarea bunurilor transportate se va obține prin înmulțirea prețului/valorii unitar/unitare  cu cantitățile/numărul de produse transportate.

27

Pentru transporturi provenind din UE care ajung în depozitele unei societăți, produsele sunt sortate pe destinații și transmise spre acestea (sau posibil cu o altă oprire la un alt depozit, iar ulterior marfa este împărțită pe localitățile din județele arondate respectivelor depozite) împreună cu alte mărfuri (unele supuse declarării, altele nu), raportat la prevederile art. 8 din OUG nr.41/2022,  cine are obligația declarării în Sistemul Ro e-Transport acestei livrări, având în vedere că sunt cel puțin 3 camioane implicate în această rută.

Înțelegem că operațiunile descrise se subscriu inițial unei achiziții intracomunitare de bunuri, situație în care conform prevederilor art. 8 alin (1) lit. b) din OUG nr.41/2022 obligația de declarare în sistemul RO e-Transport revine beneficiarului din România, urmată de un transport pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat pentru care conform prevederilor art. 8 alin (1) lit. c) obligația de declarare în sistemul RO e-Transport revine furnizorului din România.

28

În situația în care marfa se colectează de o societate din România în Bulgaria, se depozitează în România, după care este transmisă tot prin camionul societății române în Austria (expeditorul este în Bulgaria, destinatarul este în Austria), cum se va emite UIT în această situație și cine are obligația declarării în sistemul RO e-Transport?

Situația descrisă este reglementată de prevederile art. 2 pct. 9 lit. g) din OUG nr.41/2022 iar conform art. 8 alin. (1) lit. d) obligația de declarare a transporurilor revine firmei care depozitează marfa în România atât pentru transportul din Bulgaria în România cât și pentru transportul din România în Austria.

29

Pentru transportul în grupaj (atât mărfuri cu risc fiscal ridicat cât și mărfuri care nu fac parte din această categorie), raportat la prevederile art. 12 din OUG nr. 41/2022, ar trebui să declarăm absolut toate mărfurile pe care le transportăm?

Art. 1 alin (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022 prevede faptul că prin sistemul RO e-Transport sunt monitorizate categoriile de vehicule rutiere care au o masă maximă autorizată de minimum cu 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului. Astfel, raportat la prevederile art. 12 din OUG nr. 41/2022 în sistemul RO e-Transport vor fi declarate numai tranzacțiile care includ transportul BRFR ce îndeplinesc condițiile din procedura de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport.

De exemplu: Un transport în sistem grupaj conține 4 loturi de marfă, astfel: lot A format din bunuri care nu fac parte din categoria BRFR, lot B format din bunuri care nu fac parte din categoria BRFR dar și din BRFR care nu îndeplinesc condițiile masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei, lot C format numai din bunuri care fac parte din categoria BRFR care îndeplinesc condițiile masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei și lot D format din  bunuri care nu fac parte din categoria BRFR dar și din BRFR care îndeplinesc condițiile masă brută totală mai mare de 500 Kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 lei. În acest caz în sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate bunurile transportate aferente loturilor C și D.(art. 3 alin (5) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022).

30

În situația în care expeditorul a declarat marfa, aceasta a ajuns în depozitul unei societăți de transbordare, iar în momentul în care aceasta va fi încarcată spre distribuție, societatea are obligația de a introduce alte date, ceea ce contravine art. 11, paragraful 3. Vă rugăm să ne explicați cum se va aplica OUG nr. 41/2022 în aceasta situație.

Conform art. 2 pct 9 din OUG nr.41/2022 în sistemul RO e-Transport se declară  transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat. Mutarea succesivă a respectivelor BRFR cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în art. 1 alin (3) din Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022, presupune obținerea unui nou cod UIT. Operațiunea de distribuție presupune alte date referitoare la cantitățile transportate, mijloacele de transport utilizate, locurile de încărcare/descărcare, etc., fapt ce necesită obținerea unui nou cod UIT ce va fi preluat pe documentele de transport aferente autovehiculului cu care se face distribuția.

31

Care este valoarea mărfurilor la care se va raporta operatorul, acesta fiind doar un transportator?

În situația în care operatorul are doar calitatea de transportator, firma nu are obligații în ceea ce privește declararea transportului în RO e-Transport. Conform art. 8 alin. (1) din OUG nr. 41/2022 obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport nu revine transportatorului.

32

OUG nr. 41/2022 sancționează la nivelul utilizatorului (e.g. beneficiarul în cazul AIC, import) declararea în sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri. De clarificat dacă în fapt sunt sancționate diferențele identificate faptic la recepție de către beneficiar față de cantitățile confirmate de către expeditor. Cum ar putea fi mai curând raportate/declarate astfel de neconcordanțe care ar putea de altfel fi întâlnite în practică?

OUG nr. 41/2022 sancționează declararea  în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri. În situația în care la recepție sunt constatate cantități diferite în raport de cele comandate sau când nu este recepționată întreaga cantitate de bunuri comandate, beneficiarul va selecta în zona Confirmare transport a aplicației RO e-Transport opțiunea Confirmat parțial sau Infirmat, după caz, cu posibilitatea de a menționa cauza în câmpul de date Comentariu confirmare, ținând cont de modificările intervenite în raport cu datele declarate inițial.

33

În cazul unor exporturi care se vămuiesc în alt stat membru se va declara ceva în Ro E-transport? Și cum? De exemplu: un furnizor de fructe din România transportă bunurile cu un transportator român, din Romania până în Franța unde se fac formalitățile vamale de export și apoi mai departe în UK. Ce se declară în acest caz în E-transport?

Având în vedere prevederile art. (2) pct. 9 lit. d) din OUG nr. 41/2022, referitoare la monitorizarea transporturilor pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat (BRFR) care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la biroul vamal de export situat pe teritoriul naţional, și ținând cont de spiritul actului normativ ce prevede ca regulă generală monitorizarea transporturilor cu BRFR pe teritoriul național, transportul BRFR reprezentând exporturi care se vămuiesc în alt stat membru se vor declara în RO e-Transport.

34

În cazul importurilor, locul de încărcare reprezintă țara de proveniență sau locul unde au fost efectuate formalitățile vamale?

Potrivit art. (2) pct. 9 lit. c) din OUG nr. 41/2022, în sistemul RO e-Transport se declară transportul bunurilor provenite din import de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional. Astfel, în cazul importurilor se va declara transportul intern numai de la biroul vamal de import până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional.

35

Pentru o societate care importa bunuri din categoriile cu risc fiscal ridicat și aceste bunuri sosesc cu vaporul într-un port din România unde sunt descărcate, pentru transportul rutier al bunurilor din port la sediul societății este nevoie de cod UIT?

Dacă societatea vinde bunurile direct din port unui alt partener și acesta se ocupă pe cont propriu de transportul rutier al bunurilor la sediul sau este nevoie de cod UIT? În acest caz cine declară transportul în sistemul e-transport?

Conform art. (2) pct. 9 lit. c) din OUG nr. 41/2022, în sistemul RO e-Transport se declară  transportul bunurilor provenite din import de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional. În situația expusă, apreciem că, dacă formalitățile vamale de import se efectuează la biroul vamal din port, este necesar ca transportul să fie declarat în sistemul RO e-Transport de către beneficiarul bunurilor importate, pe ruta de la locul de import la locul de descărcare a bunurilor. În situația în care bunurile sunt comercializate către un alt beneficiar după efectuarea operațiunilor vamale dar înainte ca mijlocul de transport să parăsească locația biroului vamal, transportul BRFR va fi declarat în sistemul RO e-Transport de același contribuabil în calitate de furnizor.

Dacă importul se face la biroul vamal din incinta portului din România, este necesar un cod UIT pentru transportul mărfurilor către locul de descărcare situat în România. Nu este necesar codul UIT pentru mărfurile aflate sub supraveghere vamală (ex: tranzit)

Dacă mărfurile sunt vândute și rămân sub supraveghere vamală, nu este necesar cod UIT.

 

[1] Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  Nr. 41/2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022.

 

 

[2] Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 1190/4625/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 656 din 30 iunie 2022.

 

[3] Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 802/2022 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 430 din 3 mai 2022.

 

  Harta DGAF
bucurestiploiestigalaticraiovabrasovtimisoaraclujiasi